MySQL5.7のベンチマーク

MySQL5.5と大幅にパフォーマンスが異なる. https://www.mysql.com/jp/why-mysql/benchmarks/